Menu
Cart 0
Oxford Kganya Grade 4 Teacher's Guide (Sesotho)  Oxford Kganya Kereiti ya 4 Buka ya Titjhere (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Kganya Grade 4 Teacher's Guide (Sesotho) Oxford Kganya Kereiti ya 4 Buka ya Titjhere (CAPS)

  • R 283.45
  • Save R 116


Oxford Kganya ke thuto ya Puo ya Lapeng e sebediswang ke matitjhere Afrika Borwa ka bophara. E thehilwe hodima CAPS mme e dumella baithuti ho tswella dikereiting tse tharo tsa motjha wa Mophato o Mahareng. E sebedisa mekgwathupelo e fapaneng, e ntshetsangpele bokgoni ba puo bo tla thusang baithuti kgokahanong e atlehileng. Buka ya Titjhere e sebetseha habonolo mme e tshehetsa titjhere ka dikatamelo tse fapaneng tsa ho tsamaisa thuto.

 

Features

  • Sebedisa Oxford Kganya hobane: tataiso e kgahlisang ya taolo ya phaposi e thusa titjhere ho hlophisa dithuto tse tla ananelang baithuti ba bokgoni bo kopaneng
  • kakaretso ya CAPS le dikahare tse nonneng di kgontsha baithuti ho ithuta ka boitshepo mme di ba thusa ho utlwisisa dintlha tsa puo hantle
  • puo e sebediswang e a fi hlelleha mme e boemong ba baithuti ho hatella kwutlisiso ya dintlha tsa puo le mesebetsi
  • dintlhatataiso di neha baithuti menyetla ya ho lekola tswelopele le ho ba lokisetsa Tekanyetso ya Naha Kereiting ya 6
  • mesebetsi e fapaneng e dumella baithuti ho hodisa tlotlontswe ya bona, e kgothaletsang bokgeleke le hore ba fumane kutlwisiso e hlokolosi ya puo
  • ho na le mesebetsi le ditema tse hlophisitsweng hantle tse tswellang ho tloha ho e bonolo le e tsejwang ho isa ho e thata le e sa tsejeng.