Menu
Cart 0
Oxford Bilingual School Dictionary IsiXhosa & English - Elex Academic Bookstore

Oxford Bilingual School Dictionary IsiXhosa & English

  • R 177.95
  • Save R 10


Brand-new, quick and easy to use, the Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English gives real help to learners in speaking, reading and writing in an additional language.

 

Features

  • Amagama angundoqo asetyenziswa kwikharityhulam (kwiziBalo, kwiNzululwazi ngezeNtlalo, njl njl.) anika abafundi inkxaso ebalulekileyo, kwaye kusetyenziswa isiNgesi ukufunda ezinye izifundo / Key curriculum terms (from Maths, Social Sciences and other subjects) give vital support to learners using English to study other subjects
  • Izivakalisi eziyimizekelo zincedisa abafundi ukuba bafumane kwaye basebenzise inguqulelo echanekileyo nto leyo uninzi lwabafundi luyisokolayo / Example sentences help learners find and use the right translation something that many learners struggle with
  • Imiboniso ikuphembelela ngoko nangoko ukuqonda kubafundi / Illustrations boost learners'understanding instantly
  • Amabinzana akholelekayo ancedisa abafundi ekubeni bavakale betyibilika kwaye beziva bezithembile ngolwimi lwabo olongezelelweyo, kutsho kukhuthazeke nentabatho-nxaxheba yabo eklasini / Authentic phrases help learners to sound natural and feel confident in their additional language