Menu
Cart 0
Nkombose kababa (isiZulu folklore plays) (Xhosa)(isiZulu folklore plays) (Xhosa) - Elex Academic Bookstore

Nkombose kababa (isiZulu folklore plays) (Xhosa)(isiZulu folklore plays) (Xhosa)

  • R 194.99
  • Save R 55


Le ncwadi iqukethe izinganekwane ezimbalwa eziphuma emtatsheni wezinganekwane zom dabu ezazixoxelwa izingane kudalo. Lezi-ke zibhalwe zahlelwa zaba yidrama. Umbhali uzihlelele ukuba zidlaleke eshashalazini njengemidlalo enkundlanye. Lapho kulukhuni khona ukuba izehlalakalo ezithile zivele kumbe zidlalwe esiteji, umbhali usebenzise izwi lomlandi okunguye ocacisayo ngokwenzekayo kanye nebanga inganekwane leyo engumdlalo esikulo. Nokho yizinganekwane ezaziwayo zonke lezi, okusha yindlela ezihlelwe ngayo. Uma isizukulwane esikhona njengamanje singazimisela sizidlale lezi zinganekwane, amagugu esizwe esiMnyama angagcineka aze aficwe ngezinye izizukulwane eziningi ezizayo. One-act plays based on folk-tales.