Menu
Cart 0
Ke di bone (Sepedi Drama) - Elex Academic Bookstore

Ke di bone (Sepedi Drama)

  • R 199.95
  • Save R 90


Sebolaie o ikhweta a le gare ga lewatle le kgabo ya mollo. Bjalo ka ge mmago ngwana a swara thipa ka bogaleng, mosadi yo o ile a swanelwa ke go twa ka difate go yo selela bana ba gagwe le go ba lokieta bokamoso. Moomo o ile a o humana ka morago ga go katana lebaka le letelele. Le ge a be a sa o rate, mohlako o ile wa mo gapeleta go o tea. 

Thelete yona ka nnete o ile a e kgobela, feela ditlamorago ta kgato ye e bile thulano le morwa wa gagwe wa leitibolo Lesedi le go lebana le yona thitadingaka ye e fetago lefase ye. Bjalo ka moithuti wa dithuto ta bongaka, yo a kweiago tlholego ya malweti, a hlohleleta mmagwe go tea diteko ta HIV/AIDS teo di laeditego gore o swaeditwe. Le ge a be a sa kgolwe gore seo se ka diragalela yena, o ile a feta a dumela. A napa a 
tea kano ya go intha sehlabelo. Ka thekgo ya boprofesa ba Lesedi kua UCT, a hloma lefelo (HIV/AIDS Awareness Centre) la go ruta le go lemoa batho ka bosehlogo bja leswena le ka moo ba ka ithireletago go lona.