Menu
Cart 0
IsiXhosa Nokubhaliweyo NgesiXhosa - Elex Academic Bookstore

IsiXhosa Nokubhaliweyo NgesiXhosa

  • R 268.45
  • Save R 131


Isahluko ngasinye kule ncwadi sikuhlahlela indlela ekusetyenzwa ngayo kuhlobo lwesifundo ngasinye ekuthethwa ngaso. Wakuba uboniswe ngokukhokelwa, kutsho kudandalaze phambi kwamehlo akho ubuchule noncedo lweendlela ezo zokusebenza xa usenza isifundo esithile: nokuba yimofoloji, nokuba luhlalutyo lweencwadi, njalo njalo. Ngenene oku kukufunda okuqamelele ngeziqhamo. This is an entirely original work written in Xhosa. It addresses pertinent linguistic issues in the development and teaching of Xhosa as a first language and a second language. It attempts to codify the terminology (jargon) that is used to critique both the literature and language.

We Also Recommend