Menu
Cart 0
Imbongi ijong' exhantini (isiXhosa poetry) (Xhosa) - Elex Academic Bookstore

Imbongi ijong' exhantini (isiXhosa poetry) (Xhosa)

  • R 164.95
  • Save R 33


Le mibongo yahlulwe yazizintlu ezintandathu ezizezi: i-Afrika, indalo nondiliseko, Intlalo namasiko, Ikhaya, Ukufa, izifo nobugebenga, Inkululeko namagorha ohlanga kwakunye nebuyambo. Kuluhlu ngalunye kukho intshayelelo echaza ikwahlalutya imibongo elandelayo. Ekupheleni koluhlu ngalunye kukho imibuzo ngemibongo ekolo luhlu kwakunye nombuzo omnye wohlalutyo. Le ntshayelelo nale mibuzo iyakuba luncedo kakhulu kumfundi afunde indlela yokufunda nokuhlalutya imibongo. Ityebe iteketeke mawethu. 

Anthology reflecting our history, developed by a group of urban poets. Includes explanatory sections and questions.

We Also Recommend