Menu
Cart 0
Amantshontsho

Amantshontsho

  • R 141.00
  • Save R 10


Zulu! Sikwethulela nanti iqoqo lobuciko bomlomo okuhloswe ngalo ukuvuselela nokuthuthukisa indlela yokudlulisa ulwazi ngomlomo eyayisetshenziswa kudala ukusuka kusizukulu esisodwa ukuya kwesinye. Leli qoqo liqukethe izinganekwane, iziphicaphicwano nezinye izinkondlo zomdabu. Luphinde likucobelele ngezisho nezaga ezisiza umfundi ukuthuthukisa nokunandisa ulimi. This collection of traditional literature comprises fairy tales, riddles and oral poetry aimed at stimulating the reader.